ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สายพรุเตย - ควนหลักเมือง  ช่วงที่ ๑  หมู่ที่  ๔  ตำบลกะลาเส  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง เพื่อเชื่อมต่อจดเขต
         ตำบลทรายขาว  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
         ---------------------------------------------------------------
                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง    ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายพรุเตย - ควนหลักเมือง     ช่วงที่  ๑    หมู่ที่  ๔  ตำบลกะลาเส   อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง เพื่อเชื่อมต่อจดเขต ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding)  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเลขที่  ๖๒/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓  นั้น
                  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายพรุเตย - ควนหลักเมือง    ช่วงที่  ๑  
หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  เพื่อเชื่อมต่อจดเขต ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่     ห้างหุ้นส่วนจำกัด   มั่นซิ้วการโยธา     โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                 
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง