ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยรากไม้ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ-หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

--------------------------------------------------------------------
           ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยรากไม้ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ-หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
          ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยรากไม้ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ-หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา   ได้แก่     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ.วารีรัตน์ (ให้บริการ)   โดยเสนอราคาต่ำสุด    เป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท  (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง