ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโคกวัว หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลนาบินหลา - ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
                     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโคกวัว หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลนาบินหลา-ตำบลนาโยงใต้  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
                    ปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านโคกวัว  หมู่ที่  ๑, ๓ ตำบลนาบินหลา-ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน  ๑ โครงการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามภัณฑ์ศิลา (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท  (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ฉายา ทองน้ำแก้ว  
(นางสาว ฉายา ทองน้ำแก้ว)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง