ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งชน – คลองลำชาน    (ช่วง  ๒)  หมู่ที่  ๑  ตำบลหนองบ่อ  -  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง    
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งชน – คลองลำชาน  (ช่วง  ๒)  หมู่ที่  ๑  ตำบลหนองบ่อ  -  ตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่ ๗๔/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๓ นั้น
              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งชน – คลองลำชาน  (ช่วง  ๒)   หมู่ที่  ๑  ตำบลหนองบ่อ -  ตำบลย่านตาขาว   อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา   ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญศักดิ์ก่อสร้าง  ๒๐๑๖   โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น   ๕,๔๘๒,๐๐๐.๐๐  บาท   (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง