ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายในบ้าน – ในควน (ตอน ๒)  หมู่ ๑๓  ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ -  หมู่ ๕ ตำบลบ่อหิน
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายในบ้าน – ในควน (ตอน ๒)    หมู่ ๑๓   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ -  หมู่ ๕  ตำบล
บ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
               โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สายในบ้าน – ในควน (ตอน ๒)   หมู่ ๑๓  ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ -  หมู่ ๕ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา    ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สยามภัณฑ์ศิลา   (ให้บริการ)     โดยเสนอราคาต่ำสุด         เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
สุทธิภา ชุมเชื้อ  
(นางสาว สุทธิภา ชุมเชื้อ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง