ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล
สาย 
หมู่ ๑๑ - หมู่ ๑  ตำบลหาดสำราญ  อำเภอหาดสำราญ  -  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบ้านนา  
อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
                ตามประกาศ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สาย หมู่ ๑๑ - หมู่ ๑ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ - หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่ ๘๕/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
                   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล  สาย หมู่ ๑๑  -  หมู่  ๑  ตำบลหาดสำราญ   อำเภอ
หาดสำราญ  -  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลบ้านนา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง    จำนวน ๑ โครงการ    ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา    ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โล่กิจการทาง   (ให้บริการ)       โดยเสนอราคาต่ำสุด      เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒,๐๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                     
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
สุทธิภา ชุมเชื้อ  
(นางสาว สุทธิภา ชุมเชื้อ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง