ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล
สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ ๕, ๑๐ ตำบลสุโสะ - ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
                       ตามประกาศ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ ๕, ๑๐ ตำบลสุโสะ - ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e - bidding)  เลขที่ ๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๓  นั้น
                       โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีลสายหนองผักฉีด   -  หนองโต๊ะ  หมู่ที่ ๕, ๑๐    ตำบลสุโสะ -  ตำบลบ้านนา   อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัดโล่กิจการทาง  (ให้บริการ)  โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๐๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
(สามล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ฉายา ทองน้ำแก้ว  
(นางสาว ฉายา ทองน้ำแก้ว)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง