ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล
สาย โคกหว้าน - เกาะหวายเล็ก (ตอน ๓) หมู่ ๕ ตำบลนาโต๊ะหมิง - ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สาย โคกหว้าน - เกาะหวายเล็ก (ตอน ๓)  หมู่ ๕ ตำบลนาโต๊ะหมิง - ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น
                 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล   สาย โคกหว้าน  -  เกาะหวายเล็ก  (ตอน ๓)   หมู่  ๕
ตำบลนาโต๊ะหมิง - ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา      ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.สมศรี ตรัง การโยธา   (ให้บริการ)     โดยเสนอราคาต่ำสุด      เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)    รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
สุทธิภา ชุมเชื้อ  
(นางสาว สุทธิภา ชุมเชื้อ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง