ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

................................................................

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง แปลงตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  (ฤดูกาลผลิต    ปี พ.ศ.2563 จนถึงวันปิดฤดูกาลกรีด ในปี พ.ศ.2564) ยางพารา ประมาณ 180 ไร่ 

 

๑.๑  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนา   หรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีอาชีพเป็นผู้ซื้อขายน้ำยางพารา

๑.๒  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  ๑.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าประมูล ณ วันประมูลหรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้

๒.๑  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน   ๑   ฉบับ     

-          สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ฉบับ

-          เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ซื้อขายน้ำยางพารา

  ๒.๒  กรณีเป็นนิติบุคคล

          -  สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน  ๑  ฉบับ

          -  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จำนวน   ๑  ฉบับ

          -  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน  ๑  ฉบับ

          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนผู้จัดการที่มี   อำนาจลงนามแทนห้างหุ้นส่วน/บริษัท

          -  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

          -  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ซื้อขายน้ำยางพารา

   ๒.๓ กรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๒.๒

   ๒.๔  เอกสารหลักฐานให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

   ๒.๕  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นซองประมูลแทนให้มีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลในวันยื่นซองประมูล

 กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่   5   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 09.30 น.-10.30 น. ต่อคณะกรรมการรับซองประมูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 

กำหนดเปิดซองประมูล ในวันที่  5   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.35 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล  ในราคาชุดละ 100.-บาท  ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )            ได้ที่ ( ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ )  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่   21    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  ถึงวันที่   4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 หรือติดต่อ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  โทรศัพท์หมายเลข 0-752-18262 ต่อ 240 ในวันและเวลาราชการ และที่ www.trangpao.go.th

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กิจ  หลีกภัย

(นายกิจ  หลีกภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง