ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาแก้ว - ห้วยเหรียง
   หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา - หมู่ที่ ๓  ตำบลนาโต๊ะหมิง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
              ..........................................................

 

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง          มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา
แอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาแก้ว - ห้วยเหรียง  หมู่ที่ ๓  ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา - หมู่ที่ ๓  ตำบลนาโต๊ะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)    พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ   จำนวน   ๒  ป้าย   (ติดตั้ง  ณ
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
         ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๙๙๓,๔๓๓.๑๔ บาท  (สี่ล้านเก้าแสน
เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสิบสี่สตางค์)
         งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ๕,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
               ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
               ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
               ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
               ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
               ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ    หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
               ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
               ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
               ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
               ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วย
งานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเชื่อถือ
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา        และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม"        กิจการร่วมค้า"
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง   กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่   นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้
มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                  ๑๒. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                        ๑๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต    หรือ   ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์
จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ         (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ตามข้อ ๑๒.๖)
                        ๑๒.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (แบบ ร.ง.๔)  จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
                         ๑๒.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (แบบ ร.ง.๔)  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้
หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต        สำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิก
 หรือเพิกถอน
                        ๑๒.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึง
กึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้ถือปฏิบัติตาม มทช.๒๔๖ - ๒๕๖๓ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) และไม่เกิน
๒ ชั่วโมง
                        ๑๒.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant)  
ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๒.๑ และข้อ ๑๒.๒
                        ๑๒.๖ หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 
(ตามรายละเอียดหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่แนบ)
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๑๘๒๖๒ ต่อ ๒๒๖ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผ่านทางอีเมล์ trangpao@trangpao.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.trangpao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 กิจ หลีกภัย
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างจะต้องซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย  หรือกลุ่มที่การยางแห่งประเทศไทยให้
การรับรองเท่านั้น   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่   มท   ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๕   ลงวันที่  ๕ 
มีนาคม  ๒๕๖๑
                ๒. ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา    (เอกสารส่วนที่  ๑  และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ขวัญตา พุทธให้  
(นางขวัญตา พุทธให้)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
 โดย นางขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓