ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายหน้าอนามัยโพรงจระเข้  –  
 โคกทรายเหนือ  หมู่ที่  ๔  ตำบลโพรงจระเข้ - ตำบลในควน  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  
          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
            ..........................................................

 

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
แบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายหน้าอนามัยโพรงจระเข้  -  โคกทรายเหนือ      หมู่ที่  ๔     ตำบลโพรงจระเข้  -
ตำบลในควน   อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง   ผิวจราจรกว้าง  ๖.๐๐  เมตร   ระยะทาง  ๑,๖๒๑  เมตร   หนา ๐.๐๔  เมตร   (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)   พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างดำเนินการ  จำนวน   ๒   ป้าย    (ติดตั้ง  ณ  จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้าง)    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
                ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๗๕,๕๘๓.๑๖ บาท (ห้าล้าน
ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสิบหกสตางค์)
                 งบประมาณในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ๕,๗๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน)  
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ     หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                    ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน            ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า   ๒,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท   (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเชื่อถือ
                 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่   กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา       และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม        "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง   กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
                 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่       นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ      และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                 ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่"   หมายความว่า   กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๒. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                      ๑๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  หรือต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ       (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตามข้อ ๑๒.๖)
                     ๑๒.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔)  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ   หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน   (แบบ ร.ง.๔)  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอน
                     ๑๒.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต  สำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทนของผู้ยื่นข้อเสนอ    หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ
 ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
                      ๑๒.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร (โดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้ถือปฏิบัติตาม  มทช.๒๔๖-๒๕๖๓ มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ) และไม่เกิน
๒ ชั่วโมง
                      ๑๒.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant)  ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๒.๑ และข้อ ๑๒.๒
                      ๑๒.๖ หนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  (ตามรายละเอียดหนังสือเรื่องแจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่แนบ)
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.trangpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๑๘๒๖๒ ต่อ ๒๒๖ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผ่านทางอีเมล์ trangpao@trangpao.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ........................ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.trangpao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
 
       ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
 
กิจ หลีกภัย 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างจะต้องซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย  หรือกลุ่มที่การยางแห่งประเทศไทยให้
การรับรองเท่านั้น   ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่   มท   ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๕   ลงวันที่  ๕ 
มีนาคม  ๒๕๖๑
             ๒. ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา    (เอกสารส่วนที่  ๑   และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP  ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ขวัญตา พุทธให้  
(นางขวัญตา พุทธให้)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
 โดย นางขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง