ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

 ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังขวิทย์การค้า

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

 0923539000994

  ประเภทสัญญา 

 สัญญาจ้างก่อสร้าง

  เลขที่สัญญา 

21/2563

  ลงวันที่ 

 26/02/2563

  เลขคุมสัญญา 

 630222017393

  วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ 

   27/02/2563 จนถึง    26/05/2563   ระยะเวลาคงเหลือ 1  วัน

  จำนวนเงินตามสัญญา 

  2306268.06 บาท

  สถานะสัญญา 

 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

 

 ประวัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ฉบับแก้ไขครั้งที่

เลขที่

ลงวันที่

ประเภทการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงสัญญา

สถานะดำเนินการ

ข้อมูลแก้ไขสัญญา

 1

 21/2563

26/02/2563 

 แก้ไข/เปลี่ยนแปลง งวดงานงวดเงิน

 ดำเนินการเรียบร้อย

รายละเอียด/แก้ไข

 

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายหนองฮีคุย – ปากร่วม  หมู่ที่ ๕  ตำบลช่อง  อำเภอนาโยง  –  ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง