ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง   ยกเลิกประกาศประมูลหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

..............................................................

 

         ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ได้ดำเนินการประกาศหาผู้ซื้อน้ำยางพาราขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)  โดยวิธีประมูล ประกาศ ลงวันที่ 8  มิถุนายน 2563  ซึ่งกำหนดซื้อเอกสารประมูลระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22  มิถุนายน 2563 นั้น

 

         ปรากฏว่าไม่มีผู้มาซื้อเอกสารประมูล  จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้ประมูลได้ จึงประกาศยกเลิกประมูลดังกล่าว

 

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

กิจ  หลีกภัย   

(นายกิจ  หลีกภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง