ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย
 หมู่ที่  ๓ - ๘ - ๗ - ๖  ตำบลโคกหล่อ – ตำบลบ้านควน  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง    
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย   หมู่ที่   ๓ - ๘ - ๗ - ๖   ตำบลโคกหล่อ  –  ตำบลบ้านควน   อำเภอเมืองตรัง   จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       (e-bidding)      และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่  ๙๗/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓  นั้น
              โครงการก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย  หมู่ที่  ๓ - ๘ - ๗ - ๖   ตำบลโคกหล่อ  –  ตำบลบ้านควน    อำเภอเมืองตรัง    จังหวัดตรัง    ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา    ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ภาธนา โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๕๗๘,๐๐๐.๐๐  บาท  (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                    
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง