ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล
สายบ้านออก หมู่ที่ ๓  ตำบลวังมะปราง จรด หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๑๘  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
              ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายบ้านออก หมู่ที่ ๓  ตำบลวังมะปราง จรด หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๑๘  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น
                โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายบ้านออก หมู่ที่ ๓  ตำบลวังมะปราง จรด หมู่ที่ ๔ – หมู่ที่ ๑๘  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สมศรี ตรัง การโยธา (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิืจ  หลีกภัย                                      
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
สุทธิภา ชุมเชื้อ  
(นางสาว สุทธิภา ชุมเชื้อ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง