ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  63037355089

ชื่อโครงการ 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองนางน้อย หมู่ที่ ๓ - ๘ - ๗ - ๖ ตำบลโคกหล่อ - ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0843532000485

ชื่อผู้เสนอราคา 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติการโยธา

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  96/2563

วันที่ทำสัญญา 

  20/07/2563  ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  2,695,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  630722009860