ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  63017537519

ชื่อโครงการ 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายกะลาเส - แหลมไทร ตอน ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลาเส - ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0923538000745

ชื่อผู้เสนอราคา 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นซิ้วการโยธา

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  97/2563

วันที่ทำสัญญา 

  21/07/2563  ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  2,759,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  630722012108