ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  63047120393

ชื่อโครงการ 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว - ควนซาง หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เชื่อมต่อจดเขต ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0803545001361

ชื่อผู้เสนอราคา 

  หจก.โชคบัญชาการโยธา

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  86/2563

วันที่ทำสัญญา 

   23/06/2563  ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  4,400,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  630622017486