ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  63057338958

ชื่อโครงการ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ๑ - ๐๐๒ สายบ้านแหลมม่วง - บ้านท่าปาบ ตำบลบางเป้า - ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0923539000994

ชื่อผู้เสนอราคา 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังขวิทย์การค้า

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  100/2563

วันที่ทำสัญญา 

  29/07/2563 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  7,350,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  630722015527

 หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)