ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  63037426383

ชื่อโครงการ 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ตง.ถ๑ - ๐๑๑๖ หนองยาว - บ้านทำเล หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง - หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0925561001584

ชื่อผู้เสนอราคา 

  บริษัท รัษฎาก่อสร้าง จำกัด

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  99/2563

วันที่ทำสัญญา 

 23/07/2563   ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  3,760,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  630722011199