ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  63057236893

ชื่อโครงการ 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายรื่นษัฎเสน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาปูน - หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0925555000288

ชื่อผู้เสนอราคา 

  บริษัท ศรีสวัสดิ์ตรังก่อสร้าง จำกัด

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  98/2563

วันที่ทำสัญญา 

 21/07/2563   ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  2,520,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  630722012758

 หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)