แก้ไขสัญญาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สายโหล๊ะคล้า -    ปากร่วม  หมู่ที่  ๑,๒ 

ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว - ตำบลช่อง  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง

 

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

 ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังขวิทย์การค้า

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

 0923539000994

  ประเภทสัญญา 

 สัญญาจ้างก่อสร้าง

  เลขที่สัญญา 

     69/2563

  ลงวันที่ 

 04/06/2563

  เลขคุมสัญญา 

 630522036318

  วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ 

  05/06/2563  จนถึง 02/09/2563 ระยะเวลาคงเหลือ 35  วัน

  จำนวนเงินตามสัญญา 

  1,663,779.28 บาท

  สถานะสัญญา 

 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

 

 ประวัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ฉบับแก้ไขครั้งที่

เลขที่

ลงวันที่

ประเภทการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงสัญญา

สถานะดำเนินการ

ข้อมูลแก้ไขสัญญา

 1

 69/2563

04/06/2563 

 แก้ไข/เปลี่ยนแปลง งวดงานงวดเงิน

 ดำเนินการเรียบร้อย

รายละเอียด/แก้ไข