ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  ประมูลให้เช่าอาคารบริเวณท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

  .....................................

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารบริเวณ  ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง โดยวิธีประมูล (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 รายการ ดังนี้

                   1. อาคารเก็บสัมภาระนักท่องเที่ยว  จำนวน 1 หลังพื้นที่ใช้สอยประมาณ 45 ตารางเมตร

                   2. อาคารศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ  200 ตารางเมตร

                    ระยะเวลาเช่า  3  ปี

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้             

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีอาชีพมั่นคงเชื่อถือได้

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓. ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สิน หรือค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันพึงมีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 

กำหนดดูสถานที่ให้เช่าในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.ทั้งนี้หากไม่ไปดูสถานที่ตามรายการที่เปิดประมูลในวันและเวลาดังกล่าวแล้วจะยกมาเป็นข้ออ้าง ข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลังมิได้ 

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 21 ตุลาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.30 น.-10.30 น.  ต่อคณะกรรมการรับซองประมูล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2 

กำหนดเปิดซองประมูล ในวันที่  21  ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.35 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 2

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคารายการละ 100.-บาท  ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )  ได้ที่ ( ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ )  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่  30  กันยายน  2563  ถึงวันที่ 19  ตุลาคม  2563 หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  โทรศัพท์หมายเลข 0-752-18262 ต่อ 240 ในวันและเวลาราชการและที่ www.trangpao.go.th

 

                                                          ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2563

 

                                                                           กิจ  หลีกภัย

                                                                        (นายกิจ  หลีกภัย)

                                                               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง