ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  63087181407

ชื่อโครงการ 

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0813548000293

ชื่อผู้เสนอราคา 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นลินกิจก่อสร้าง

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  112/2563

วันที่ทำสัญญา 

  25/09/2563  ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  8,842,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  630922019988

 หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)