ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล สายไร่ออก - หลังอำเภอ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๕, ๑ ตำบลบ่อหิน - ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา
เคพซีล สายไร่ออก - หลังอำเภอ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๕, ๑ ตำบลบ่อหิน - ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น
               ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล   สายไร่ออก - หลังอำเภอ  (ตอน ๓)   หมู่ที่ ๕, ๑  ตำบลบ่อหิน - ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  จำนวน ๑ โครงการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สมศรี ตรัง การโยธา (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
   
  กิจ  หลีกภัย                                   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
เครือฟ้า บริสุทธิ์  
(นางสาว เครือฟ้า บริสุทธิ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง