ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ตง.ถ๑ - ๐๐๓๔ บ้านเกาะปอม - บ้านป่ากอ  (ตอน ๒)  หมู่ที่ ๒  ตำบลบางเป้า - หมู่ที่ ๕  ตำบลคลองชีล้อม  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
---------------------------------------------------------------

 

                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย  ตง.ถ๑ - ๐๐๓๔ บ้านเกาะปอม - บ้านป่ากอ  (ตอน ๒)   หมู่ที่  ๒  ตำบลบางเป้า- หมู่ที่ ๕  ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   นั้น
                   โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสาย    ตง.ถ๑ - ๐๐๓๔  บ้านเกาะปอม
- บ้านป่ากอ (ตอน  ๒)  หมู่ที่  ๒  ตำบลบางเป้า - หมู่ที่ ๕  ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ผู้เสนอราคา
ที่ชนะการเสนอราคาได้แก่     ห้างหุ้นส่วนจำกัด    พิพรภัทร    คอนสตรัคชั่น     โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท      (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)       รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
                  ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  กิจ  หลีกภัย                                   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง