ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

  61097666536

ชื่อโครงการ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชนิดพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านควน - นางประหลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง - ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0923520000182

ชื่อผู้เสนอราคา 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัษฎาก่อสร้าง

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  15/2562

วันที่ทำสัญญา 

 28/11/2561 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  16,000,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  611122011249

 หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)