ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  สายหนองหว้า – ทุ่งดินดำ  หมู่ที่  ๔  ตำบลทุ่งยาว – ตำบลลิพัง   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------- 
               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง   ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต    สายหนองหว้า – ทุ่งดินดำ    หมู่ที่   ๔    ตำบลทุ่งยาว – ตำบลลิพัง     อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-Bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) เลขที่  ๑๖/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นั้น
               โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต   สายหนองหว้า – ทุ่งดินดำ  หมู่ที่  ๔  ตำบลทุ่งยาว – ตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โล่ทองการโยธา   โดยเสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘,๓๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
               ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
 

      กิจ  หลีกภัย         

 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง