ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์
คอนกรีตสายท่าคลอง - ปากคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลิพัง  เชื่อม ถนนสาย ตรัง - สตูล อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)

---------------------------------------------------------------
                    ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจร
ถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายท่าคลอง - ปากคลอง  หมู่ที่ ๓  ตำบลลิพัง เชื่อม ถนนสาย ตรัง - สตูล   อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  เลขที่  ๑๘/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นั้น
                   โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายท่าคลอง - ปากคลอง  หมู่ที่  ๓ 
ตำบลลิพัง   เชื่อม   ถนนสาย  ตรัง - สตูล   อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติการโยธา  โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                                      กิจ  หลีกภัย
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง