ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายในทอน   -  (ทางเข้าพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน)  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลสุโสะ  เชื่อม  ถ.ตรัง - ปะเหลียน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
------------------------------------------------------------------- 
                        ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง    เรื่อง   ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมปรับปรุง
ผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายในทอน - (ทางเข้าพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน) หมู่ที่ ๑๑  ตำบลสุโสะ  เชื่อม ถ.ตรัง - ปะเหลียน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นั้น
                        โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายในทอน  -  (ทางเข้าพิพิธ
ภัณฑ์เตาถ่าน)  หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสุโสะ  เชื่อม ถ.ตรัง - ปะเหลียน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(แปดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง
                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
  กิจ  หลีกภัย      
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ประอรรัตน์ ทองพราว  
(นาง ประอรรัตน์ ทองพราว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง