ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง  การเปิดประมูลให้เช่าที่ดิน ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

...............................

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภูรา

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๘๘ ตารางวา โดยวิธีประมูลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล

๑.๑   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและ   มีอาชีพมั่นคงเชื่อถือได้

๑.๒  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้ยื่น
        คำร้องให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

๑.๓  ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สิน หรือค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือ  ค่าใช้จ่ายใด ๆ อันพึงมีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 

๒.หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล

๒.๑  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

           -      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ซึ่ง      ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย  จำนวน  ๑   ฉบับ

           -      สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ

๒.๒   กรณีเป็นนิติบุคคล

          -      สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน  ๑   ฉบับ

          -      สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จำนวน  ๑  ฉบับ (กรณีเป็นบริษัท)

          -      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน  ๑ ฉบับ

          -      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนผู้จัดการ     

                 ที่มีอำนาจลงนามแทนห้างหุ้นส่วน/บริษัท

๒.๓   สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้ยื่นซองประมูลเป็นผู้ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

๒.๔  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นซองประมูลแทนให้มีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นต่อคณะกรรมการ
        รับซองประมูล ในวันยื่นซองประมูล

 

๓.  รายละเอียดหลักเกณฑ์และการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการให้เช่าที่ดิน

๓.๑  ที่ดินเปิดประมูล จำนวนเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๘๘  ตารางวา

๓.๒  ผู้เข้าประมูลต้องเสนอประโยชน์ตอบแทน (ค่าเช่า) อัตราขั้นต่ำไม่น้อยกว่า  ๘,๖๑๖ บาท ต่อปี

๓.๓   ผู้เข้าประมูล ต้องเสนอค่าธรรมเนียม ๒ เท่า ของค่าเช่า ๑ ปี

๓.๔  กำหนดระยะเวลาในการเช่า  ๒๐  ปี

๓.๕  ปรับค่าเช่าปีละ ๓ % ของค่าเช่าโดยให้เขียนหรือพิมพ์ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจนหากตัวเลขและ  ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม ประทับตรา  (ถ้ามี)   กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

 

๔.  กำหนด   วัน   เวลา   และสถานที่รับซอง

๔.๑  กำหนดรับซองประมูล  วันที่     ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐    น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐     น.    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ๒  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เมื่อพ้นกำหนดวันและเวลา ดังกล่าวแล้ว จะไม่รับซองประมูลโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ   ทั้งสิ้น

๔.๒  กำหนดเปิดซองประมูล  วันที่    ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา   ๑๑.๑๕   น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 

๕. หลักประกันซอง  ผู้เสนอราคาประมูลต้องวางหลักประกันซองประมูลพร้อมกับยื่นซองประมูล                           เป็นเงิน  ๘,๖๑๖ บาท  โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

๕.๑  เงินสด

๕.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูล  หรือก่อนหน้านั้น
        ไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ

๕.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

 ๕.๔  พันธบัตรรัฐบาลไทย

 

๖.  หลักประกันสัญญา   ผู้ประมูลราคาได้ต้องวางหลักประกันสัญญาเช่า ในอัตราร้อยละ  ๕ ของประโยชน์

      ตอบแทน  ที่ชนะการประมูลโดยใช้  หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ  ๕.๑ – ๕.๔

 

๗.  ซองประมูล

ผู้ยื่นซองประมูล  ๑ ราย  มีสิทธิยื่นซองประมูลได้ไม่เกิน ๑  ซอง  โดยใบเสนอราคาต้องใส่ในซองประมูลราคาและปิดผนึกซองประมูลให้เรียบร้อยพร้อมเขียน     ชื่อ – สกุล  หรือห้างหุ้นส่วน/บริษัท  แล้วแต่กรณี  ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล  สำหรับหลักฐานประกอบการยื่นซองประมูลตาม ข้อ ๒ ผู้ยื่นซองประมูลจะต้องเสนอ   เอกสารมาพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาและต้องยื่นซอง  ประมูลด้วยตนเอง  หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นซองประมูลแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลด้วย   โดยจ่าหน้าซองว่า

                         “ประมูลที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ” 

 

๘.  การสงวนสิทธิ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้  เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ประมูล  โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุด เสมอไปหรือจะยกเลิกการประมูลครั้งนี้ก็ได้ทั้งนี้ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง

ค่าเสียหายใด  ๆ หากผู้เข้าประมูลรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๑   หรือยื่นหลักฐานการประมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ตามข้อ  ๗  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะไม่รับพิจารณาการประมูลของผู้เสนอประมูลรายนั้น

 

๙.  เงื่อนไขอื่น  ๆ 

๙.๑  กำหนดอายุสัญญาเช่า  ๒๐ ปี  นับแต่วันลงนามในสัญญาเช่า

๙.๒  ผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีอากรตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมอันจะพึงมีตามกฎหมายแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังทุกกรณี  เช่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ค่าภาษีอื่น  ๆ  (ถ้ามี)

๙.๓ ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับพื้นที่

๙.๔ ผู้ที่ซื้อแบบใบเสนอราคาแล้วมีสิทธิเสนอประมูลราคาและขอรับใบเสนอราคาได้ทั้งนี้ให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงประกอบการยื่น ประมูลเช่าครั้งนี้ด้วย  

 

๑๐.  การทำสัญญาเช่าและชำระค่าเช่า

๑๐.๑  ผู้ประมูลได้ต้องไปทำสัญญาเช่า  ภายใน   ๗   วัน  นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   หากไม่ไปทำสัญญาเช่าภายใน กำหนดดังกล่าว หรือไม่วางหลักประกันสัญญาตามข้อ  ๖   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจะริบหลักประกันซองเข้าเป็นเงินผลประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  โดยไม่มีข้อแม้ใด  ๆ  ทั้งสิ้น

๑๐.๒   การชำระค่าเช่าให้ชำระเป็นงวด งวดละ ๑  ปี  งวดแรกชำระในวันทำสัญญาเช่า

๑๐.๓  การชำระค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าให้ชำระงวดเดียวในวันทำสัญญาเช่า

๑๐.๔  การค้างชำระค่าเช่าแต่ละงวดหรือชำระค่าเช่าเกินกำหนดในสัญญาให้ เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  ๑.๕  ต่องวด   หากค้างชำระค่าเช่า  ๒   งวดติดต่อกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังอาจบอกเลิกสัญญาเช่าและริบ                       หลักประกันสัญญาโดยผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ทั้งสิ้นให้ผู้สนใจเข้าประมูลราคาขอซื้อแบบใบเสนอราคา ซึ่งจำหน่ายในราคาชุดละ ๑๐๐ บาทและขอดูแบบสัญญาเช่า ฯ ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์)  โทร ๐๗๕-๒๑๘๒๖๒  ต่อ ๒๔๐

 

         ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๒    ในวัน และเวลาราชการ   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                ประกาศ   ณ   วันที่   ๒    เดือน   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

 กิจ     หลีกภัย
(นายกิจ  หลีกภัย)

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง