ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

61107321953

ชื่อโครงการ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต
สายในทอน - (ทางเข้าพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน) หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะ เชื่อม ถ.ตรัง-
ปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0923535000523

ชื่อผู้เสนอราคา 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่ทองการโยธา

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  25/2562

วันที่ทำสัญญา 

  07/01/2562  ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  8,320,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  620122001878

 หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)