ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน
บ้านเขาติง หมู่ที่ ๕ ตำบลลิพัง - ถ.สุสานลิงภูบรรทัด  เชื่อม  ถนนตรัง - สตูล อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)
---------------------------------------------------------------

                ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง         เรื่อง        ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านเขาติง  หมู่ที่  ๕   ตำบลลิพัง - ถ.สุสานลิงภูบรรทัด  เชื่อม  ถนนตรัง - สตูล อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e - bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๑ นั้น
                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านเขาติง หมู่ที่ ๕ ตำบลลิพัง - ถ.สุสานลิงภู
บรรทัด เชื่อม ถนนตรัง-สตูล อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
โล่เงินก่อสร้าง โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
   
  กิจ  หลีกภัย 
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ขวัญตา พุทธให้  
(นาง ขวัญตา พุทธให้)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง