ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองฮีคุย – ปากร่วม  หมู่ที่  ๕  ตำบลช่อง  อำเภอนาโยง  เชื่อม หมู่ที่  ๒  ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

 

               ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองฮีคุย – ปากร่วม   หมู่ที่  ๕   ตำบลช่อง  อำเภอนาโยง  เชื่อม หมู่ที่  ๒  ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)   และเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-Bidding)   เลขที่ ๓๘/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒  นั้น
                โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต   สายหนองฮีคุย  –  ปากร่วม
หมู่ที่  ๕   ตำบลช่อง   อำเภอนาโยง   เชื่อม  หมู่ที่  ๒    ตำบลนาชุมเห็ด   อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา    ได้แก่    ห้างหุ้นส่วนจำกัด    สังขวิทย์การค้า     โดยเสนอราคาต่ำสุด     เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๖๙๗,๐๐๐.-บาท   (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น   ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
  กิจ  หลีกภัย 
   
 
(นายกิจ หลีกภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นงค์นุช หะจิ  
(นางสาว นงค์นุช หะจิ)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 โดย นาง ขวัญตา พุทธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง