ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ 

 61127221722

ชื่อโครงการ 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสอม -
ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

รหัสหน่วยงาน 

  1509901716

ชื่อหน่วยงาน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

  0923556000654

ชื่อผู้เสนอราคา 

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรจักรขณ์ อันดามัน

เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  41/2562

วันที่ทำสัญญา 

 07/02/2562 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)

จำนวนเงิน 

  1,216,000.00

เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 

  620222003503

 หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)