ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบทั่วไป (ชนิดคาร์บอนในตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

 

               ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง     ได้มีการจัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบทั่วไป    (ชนิดคาร์บอนในตัว)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  ใบเสร็จรับเงินแบบทั่วไป (ชนิดคาร์บอนในตัว) จำนวน ๑ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๐๐.๐๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                               

                                        

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                          

                                                                                     สุภมาส  ศรมณี

                                                                                 (นางสุภมาส  ศรมณี)                                                                                                                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน                                                                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง