ดู องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 075 - 218262 แล้วต่อด้วยหมายเลขภายในส่วนราชการต่างๆ

Email :: trangpao@trangpao.go.th or info@trangpao.go.th

ลำดับ ส่วนราชการ หมายเลขภายใน สายตรง
  ฝ่ายบริการ    
1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 546 075-215540
  หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 545  
2 รองนายก อบจ.ตรัง คนที่ 1 541 075-215541
  หน้าห้องรองนายก อบจ.ตรัง คนที่ 1 541  
3 รองนายก อบจ.ตรัง คนที่ 2 532 075-210135
  หน้าห้องรองนายก อบจ.ตรัง คนที่ 2 245  
4 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 555 075-218244
  หน้าห้องปลัดอบจ.ตรัง 556  
5 รองปลัด อบจ.ตรัง 545  
  ฝ่ายนิติบัญญัติ    
1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 599 075-215482
  หน้าห้องประธานสภา อบจ.ตรัง 598 075-210710
2 รองประธานสภา อบจ.ตรัง คนที่ 1 551  
3 รองประธานสภา อบจ.ตรัง คนที่ 2 552  
  หน้าห้องประธานสภา อบจ.ตรัง คนที่ 1 และ 2 553  
  สำนักปลัด อบจ.ตรัง    
1 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 220  
2 ฝ่ายบริหารบุคคล 250  
3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 260  
  งานธุรการสำนักปลัด อบจ.ตรัง 210  
4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 260  
  งานประชาสัมพันธ์ 100  
  งานการท่องเที่ยว 200  
5 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 240  
6 โทรสาร(FAX)ภายในสำนักปลัด อบจ.ตรัง   075-218159
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
1 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 600  
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป   075-574679
3 ฝ่ายสถานส่งเคราะห์   075-574679
4 ฝ่ายพัฒนาสังคม   075-574679
5 โทรสาร(FAX)ภายในกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   075-574680
  กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม    
1 ผู้อำนวยการกองศึกษา    
2 ฝ่ายบริหารการศึกษา    
3 ฝ่ายส่งเสริม กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 600  
  กองคลัง    
1 ผู้อำนวยการคลัง 204  
2 ฝ่ายการเงิน 205,206  
3 ฝ่ายบัญชี 203  
4 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้    
5 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 225,226  
6 งานธุรการ กองคลัง 207  
7 โทรสาร(FAX)ภายในกองคลัง 201  
  กองกิจการสภา อบจ.ตรัง    
1 ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ตรัง 124 075-216167
2 ฝ่ายกิจการสภา อบจ.ตรัง 123  
3 ฝ่ายประชุมสภา 123  
4 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 123  
  กองช่าง    
1 ผู้อำนวยการกองช่าง 111  
2 ฝ่ายวิชาการและแผน 112  
3 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 112  
4 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 113  
5 ฝ่ายเครื่องจักรกล 109  
  โรงซ่อมเครื่องจัก (โคกหล่อ)   075-582338
  โรงซ่อมเครื่องจัก (โคกหล่อ)   075-282339
  หน่วยตรวจสอบภายใน    
1 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน    
  กองแผนงานและงบประมาณ    
1 ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 222 075-218560
2 ฝ่ายนโยบายและแผน 221  
3 ฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 221  
4 ฝ่ายสำรวจติดตามและประมาเมินผลแผนงานและโครงการ 221  
       
1 ศุนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุด อบจ.ตรัง 566  
2 ศุนย์ ไอที อบจ.ตรัง 323  
       
1 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 500  
2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 2 501  
3 ข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 2 502  
4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 3 559  
       
1 ห้องทำงานที่ปรึกษานายก อบจ.ตรัง 503  
2 ห้องทำงานเลขานุการนายก อบจ. ตรัง 504  
3 ห้องทำงานฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 505  
4 ห้องทำงานโสตทัศนูปกรณ์ 506