• โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.คัพ ประจำปี 2562

 • ใบสมัครการแข่งขัน

 • ระเบียบการแข่งขัน

 • รายงานแสดงฐานะการเงิน

 • ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561 ภายนอก

 • ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561 ภายใน

 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนรองปลัดฯ

 • แผนผังจัดการเรื่องร้องเรียน

 • ประกาศขั้นตอนการคู่มือประชาชน

 • แบบฟอร์มคำร้องขอโอน

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร

 • แบบฟอร์มลาป่วย

 • แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

 • แบบคำร้องขอเช่ารถเจาะบ่อน้ำตื้น

 • แบบฟอร์มรับสมัครคัดเลือกข้าราชการอบจ.

 • แบบฟอร์มร้องเรียนข้อมูลข่าวสาร

 • แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร

 • หน้า 1 จาก 1 1