ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพฯ(LPA)ประจำปี 2562

ผลการประเมิน LPA

ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
วังหินลาด...ลำธารสร้างสุข

เที่ยวชมเตาถ่านแหล่งอนุรักษ์...ล่องเรือคายัคเก็บสาหร่าย
มะเร็งเต้านมใกล้ตัวกว่าที่คิด