• โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์

 • ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • แผนการตรวจสอบประจำปี 2563

 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 62

 • คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกรรม กลุ่มที่ 1

 • รายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรอบจ.ตรัง

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 6 เดือน

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศหลักเกณฑ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

 • ขยายเวลาการยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม

 • หน้ากากอนามัย...ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี

 • ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จาก COVID 19

 • ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมห่วงใยสุขภาพ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เชื้อไวรัส โควิด-19

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง๓ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ของอบจ.ตรัง (ครั้งที่๑/๒๕๖๓)

 • ขยายเวลาการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.ตรังคัพ ประจำปี 2563

 • แผนแม่บทITปี63-65

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องการรับโอนข้าราชการอบจ.อื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

 • หน้า 1 จาก 6 1 234...6