• กิจกรรมประกวดภาพถ่าย งานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18

 • มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • ขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๓

 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดอบจ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563

 • รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องการรับโอน(ย้าย)ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 • ประชาสัมพันธ์งานบริหารงานบุคคล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการได้ที่

 • แผนการแจกจ่ายถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19))

 • โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 • ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์

 • ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือฯกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • แผนการตรวจสอบประจำปี 2563

 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 62

 • คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกรรม กลุ่มที่ 1

 • รายงานสรุปการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรอบจ.ตรัง

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 6 เดือน

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศหลักเกณฑ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

 • ขยายเวลาการยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม

 • หน้า 1 จาก 7 1 234...7