• ประกาศหลักเกณฑ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

 • ขยายเวลาการยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม

 • หน้ากากอนามัย...ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี

 • ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จาก COVID 19

 • ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคมห่วงใยสุขภาพ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เชื้อไวรัส โควิด-19

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง๓ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ของอบจ.ตรัง (ครั้งที่๑/๒๕๖๓)

 • ขยายเวลาการรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอบจ.ตรังคัพ ประจำปี 2563

 • แผนแม่บทITปี63-65

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องการรับโอนข้าราชการอบจ.อื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

 • ประกาศอบจ.ตรัง เรื่องเช็คหมดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 991

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

 • ขยายเวลารับสมัครการแข่งขันกีฬายอดนิยมสู่สากล ประจำปี 2563

 • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2563

 • ประกาศสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.ตรัง

 • ระเบียบการแข่งขันกีฬายอดนิยมสู่สากล ประจำปี 2563 กีฬาฟุตบอล อบจ.ตรังคัพ รุ่นประชาชนทั่วไป (10 อำเภอ)

 • ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ตรัง คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • อบจ.ตรัง ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ (ศาลากลางหลังเก่า) ร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะอันตราย

 • มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 • รายงานการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2562 รอบที่ 2

 • หน้า 1 จาก 6 1 234...6