• นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 • นายกิจ หลีกภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมปล่อยแถวกองกำลังตามมาตรการเคอร์ฟิว ภายใต้ พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรับมือ covid-19

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ทำการตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ ให้กับบุคลากรในสังกัด ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานต่อศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิตคนตรัง รุ่นที่ 1

 • คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเด็กน้อย ตรัง ได้เข้าพบนายกกิจ หลีกภัย เพื่อขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่นักเรียนกีฬากระโดดเชือก

 • กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย )

 • โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

 • โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

 • โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายอดนิยมสู่สากล ประจำปี 2562

 • ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 17

 • โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป หลักสูตร “การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ” ประจำปีงบประมาณ 2562

 • โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

 • อบรมมารยาทไทย อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3

 • มีคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดนราธิวาส จำนวนประมาณ 20 คน มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

 • อบรมมารยาทไทย อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม การแปรรูปสมุนไพร และอาชีพด้านหัตถกรรม”

 • หน้า 1 จาก 48 1 234...48