• โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬายอดนิยมสู่สากล ประจำปี 2562

 • ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 17

 • โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป หลักสูตร “การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ” ประจำปีงบประมาณ 2562

 • โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2562

 • อบรมมารยาทไทย อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3

 • มีคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดนราธิวาส จำนวนประมาณ 20 คน มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน

 • อบรมมารยาทไทย อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม การแปรรูปสมุนไพร และอาชีพด้านหัตถกรรม”

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562 ณ

 • ชาวสวนยางพาราในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ ร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านสว่างคีรี

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือน รอมฎอน ประจำปี 2562

 • นายกิจ หลีกภัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 • นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดตรัง

 • คณะแกนนำผู้ผ่านหลักสูตรอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสานต่อศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตคนตรัง รุ่นที่ 1/2562 เข้ารายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง

 • กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค

 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านสว่างคีรี ต.โคกยาง อ.กันตัง เพื่อดูฝายมีชีวิต

 • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) นำเครื่องจักรกลไปซ่อมแซมถนนสายหลุมดินสอ-หลุมพอลาย

 • หน้า 1 จาก 47 1 234...47