27 พ.ย. 2561 อบจ.สงขลานำคณะ อสม.เชี่ยวชาญ จำนวน 200 คน มาทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ซึ่งอยู่ในความดูแลของ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ตรัง ในโอกาสนี้ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง นายสิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง คุณนาฏยา หนูสมจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้กาารต้อนรับ