25 ม.ค. 2562 นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและให้การศึกษาอบรมการปลูกพริกไทยสายพันธุ์ปะเหลียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพริกไทยสายพันธุ์ปะเหลียนโดยกลไกสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด 2561ประจำปี ณ ห้องประชุมศรีปะเหลียน สหกรณ์การเกษตรปะเหลียนจำกัด

โดยการการปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นการปฐมนิเทศสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ริเริ่มโครงการส่งเสริมการปลูกพริกไทยสานพันธุ์ปะเหลียน โดยใช้กลไกสหกรณ์ในการขับเคลื่อนในการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก และมีอาจารย์ประมวล แก้วมี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพริกไทยของจังหวัดตรังมาให้ความรู้และคำปรึกษาในการปลูกพริกไทยแก่สมาชิก

พริกไทยสายพันธุ์ปะเหลียน เป็นพืชท้องถิ่นดั้งเดิมประเภทเครื่องเทศ เป็นที่ยอมรับของทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน เป็นพืชประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับท้องถิ่นปะเหลียน ทนต่อความแล้ง มีกลิ่นหอม เม็ดเล็ก รสชาติเข้มข้น เหมาะในการทำสมุนไพร เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดให้ราคาอยู่ที่ 200-300 บาทต่อกิโลกรัม เป็นพืชที่สามารถปลูกทดแทนเป็นพืชเศรษฐกิจคู่กับการทำสวนยางพาราและการทำสวนปาล์มน้ำมันได้เป็นอย่างดี นับเป็นช่องทางหนึ่งของการยกระดับรายได้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ปะเหลียน จำกัด และเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการตามศาสตร์พระราชาในการทำเกษตรผสมผสานสร้างความหลากหลายในพืชที่ปลูก