26 มีนาคม 2562 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค มีหัวข้อหลัก คือ เรื่องโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ตรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ป้องกันเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง บรรยายโดย นายธีระศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และ นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โดยมีนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (เครือข่าย 100 องค์กร) ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ประจำปี 2562