27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยกองแผนและงบประมาณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร “การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม การแปรรูปสมุนไพร และอาชีพด้านหัตถกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2562 มีนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง นายทวีสัตยาไชย ที่ปรึกษานายก อบจ.ตรัง นายวีระ แก้วพิทักษ์ รองนายกอบต.บางเป้า นายวรวุฒิ เลขานุการนายก อบต.บางเป้า และนายคฑายุทธ อภิมหาธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 5 ต.บางเป้า เป็นประธานและร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยในวันนี้มีเป็นการสอนทำ บ๊ะจ่างถ้วยและสลัดโรล โดยคุณกุลกรอัณณ์ นาสร เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คนด้วยกัน โดย อบจ.ตรังจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างทักษะทางด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน