22 พ.ค. 2562 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กรณีก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซีล (Para CS) สายหนองเจ็ดบาท – ทุ่งเพชรหนุน หมู่ที่ 5 ต.แหลมสอม – ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยประชาชนมีติเอกฉันท์ให้มีการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยในการจัดโครงการนี้ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดีจากอบต.แหลมสอม โดยการนำของ นายประสาร แก้วพิทักษ์ นายกอบต.แหลมสอม