ชาวสวนยางพาราในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ ร่วมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยาง” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2
วันที่ 22 พ.ค. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ คุณจุไรรัตน์ เพ่งพิศ เลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง ประจำปี 2562 หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 2 มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน โดยมี นายอดุลย์ สัมพันธวิวัฒน์ ซึ่งเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย และนายวิวัฒน์ อั้นเต็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.กะลาเส อ.สิเกา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาผู้กรีดยาง ให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยาง”
โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการคือ 1) การลับมีดอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำยางในการกรีดต่อครั้งสูง 2) จะกรีดยางอย่างไรจึงจะได้น้ำยางมากที่สุด 3) กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด จะทำอย่างไรจึงจะกรีดยางได้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และ 4) กรีดยางอย่างไรจึงเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ทั้งนี้นอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ 1 ชุดเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง