10 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมี นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการอบรม จะเป็นการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในกรณีเกิดอัคคีภัย ให้รู้จักป้องกันตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกวิธี เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินกรณีเกิดเพลิงไหม้