ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ++ www.trangpao.go.th ++

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

พัฒนาคน            พัฒนางาน           สานความคิด

           พัฒนาคน

                1. การสร้างสุขอนามัยในครัวเรือนฟรีทุกหมู่บ้าน ร่วมกับ สาธารณสุข โรงพยาบาล อสม. ส่งเสริมการบำบัดโรคด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด

                2. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ตามความต้องการของมวลชนขององค์กร ของกลุ่มสตรี ของเกษตรกร ของกลุ่มผู้มีอาชีพต่างๆ

                3. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลด้วยระบบเครือข่าย Internet

                4. จัดให้มีตำรวจชุมชน เพื่อดูแลชุมชนและส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อเยาวชนห่างไกลอบายมุข มีวินัยจราจร จัดเวทีและสนามกีฬาให้เยาวชนได้แสดงผลงาน ความสามารถ

                5. มีวินัยการเงิน หาและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส

          พัฒนางาน

                1. จัดให้มีรถโดยสารประจำทางในตัวเมืองและปริมณฑลด้วยราคายุติธรรม พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง

                2. พัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ตัดถนนทางลัด สร้างท่าเทียบเรือ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและการส่งสินค้าออกต่างประเทศ

                3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาบ้านเรือนให้น่าอยู่ ควบคู่กับการปลูกต้นไม้ในชุมชน

                4. พัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร การคมนาคมทางน้ำ และป้องกันอุทกภัย

          สานความคิด

                1. ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเสรี และยกย่องคนดี ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง

                2. ส่งเสริมการใช้ระบบเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตรังให้น่าอยู่ สนับสนุนระบบสหกรณ์ และธุรกิจสีขาว

                3. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดให้มีศูนย์รวมใจทางศาสนาทุกศาสนาและก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรองรับประชาคมอาเซียน

         

26 /ส.ค. / 2557 : แผนยุทธศาสตร์.

แผนยุทธศาสตร์ 58-63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

30 /เมษายน / 2558: แผนยุทธศาสตร์.

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง พ.ศ.2559-2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

30 /เมษายน / 2558: แผนยุทธศาสตร์.

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 59-61

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

26 /พฤษภาคม / 2559: แผนยุทธศาสตร์.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2560-2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

16 /มกราคม / 2560: แผนยุทธศาสตร์.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

22 /ต.ค. / 2560 : แผนอัตรากำลัง 3 ปี.

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

7 / มิ.ย / 2559 : แผนพัฒนาอัตรากำลัง 3 ปี.

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

12 / เม.ย. / 2560 : แผนพัฒนา 4 ปี.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

17 / เม.ย. / 2560 : แผนพัฒนา 3 ปี.

รายงานการติดตามและประเมินผลปี 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

9 / ก.พ. / 2560 : แผนพัฒนา 3 ปี.

รายงานการติดตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

9 / ม.ค. / 2560 : แผนพัฒนา 3 ปี.

แผนการดำเนินงานประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

7 / พ.ย. / 2559 : แผนพัฒนา 3 ปี.

แผน 3 ปี (60-62)เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

8 / ก.ย. / 2559 : แผนพัฒนา 3 ปี.

แผน 3 ปี (60-62)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

10 / ก.ค. / 2557 : แผนพัฒนา 3 ปี.

แผน 3 ปี (57-59)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

25 / ก.ย. / 2557 : แผนพัฒนา 3 ปี.

แผน 3 ปี (58-60)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

25 / ก.ย. / 2557 : แผนการดำเนินงาน 58

แผนการดำเนินงาน 58

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

การตรวจติดตามและประเมินผลแผนประจำปี 2557

การตรวจติดตามและประเมินผลแผนประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

27 / ส.ค. / 2557 : ข้อบัญญัติ.

ข้อบัญญัติปี 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

5 / พ.ย. / 2557 : ข้อบัญญัติ.

ข้อบัญญัติปี 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

5 / พ.ย. / 2557 : ข้อบัญญัติ.

ข้อบัญญัติปี 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

8 / มี.ค. / 2560 : ข้อบัญญัติ.

ข้อบัญญัติท่าเทียบเรือและขนส่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

14 / พ.ย. / 2559 : ข้อบัญญัติ.

ข้อบัญญัติปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง